Reklama

Futbalovekluby.sk na Facebooku
Medzinárodné mládeznické turnaje  Tréningové súpravy Legea pre futbalové kluby

MFK TATRAN NAO Liptovský Mikuláš

História klubu

História futbalu v Okoličnom

Skúmajúc históriu vývoja našej telovýchovy zisťujeme, že významným medzníkom boli 30-te roky 20. storočia.

V tomto období ťažkej hospodárskej situácie hľadala najmä mládež spoločenské uplatnenie cestou športu, hlavne vo futbale.


Historický deň

Po príklade niektorých liptovských obcí aj v obci Okoličné sa dňa 22. júna 1934 zišlo niekoľko nadšencov, ktorí na schôdzke v hostinci u Jána Devečku (v dnešnej budove Cafe Internet) oficiálne vyhlásili založenie futbalového klubu ŠK Okoličné.

Prvým predsedom bol zvolený JUDr. Sterllinger, ktorý daroval zo svojho súkromného majetku lúku na Pšaninách (kde stojí dnešná mliekareň) na ktorej sa vytvorilo futbalové ihrisko. Toto ihrisko po postupných úpravách slúžilo svojmu účelu až do roku 1972.

Obr. 1 Toto je posledný pohľad na futbalové ihrisko na Pšaninách. Po dobu 37 rokov bolo domovom futbalistov Okoličného


Prvé futbalové stretnutie

Prvé priateľské futbalové stretnutie sa uskutočnilo so susedným ŠK Smrečany v nedeľu 15. júla 1934 s výsledkom 8:0 pre Okoličné. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 500 divákov. Zápas rozhodoval rozhodca Michal Vala.

Obr. 2 Prvá futbalová jedenástka ŠK Okoličné z roku 1934


Predvojnové obdobie

Do roku 1940 nebola činnosť organizovaná v rámci ústredia na spôsob súťaží, ale zápasy sa zohrávali na základe vzájomnej dohody medzi jednotlivými klubmi v okolitých obciach.

Do pravidelnej súťaže bol ŠK Okoličné zaradený v rámci Považskej futbalovej župy – Východ až po uvedenom roku. V tomto období prijal ŠK Okoličné názov TATRAN OKOLIČNÉ, ktorý používa dodnes.

V roku 1942 bol klub zaradený do II. triedy Považskej futbalovej župy. Už v roku 1944 sa stal klub aj jej víťazom.


Povojnové obdobie – pravidelné súťaže

Po ukončení II. svetovej vojny sa prebudil znova športový život aj v obci Okoličné.

Pokračovalo sa v súťaži I. triedy Považskej futbalovej župy až do roku 1947. V tomto období vzniká aj prvé mládežnícke družstvo, ktoré v neskorších rokoch dopĺňalo káder družstva dospelých.

V rokoch 1948 až 1955 hral Tatran v týchto súťažiach:

- 1948 – 49 III. trieda Liptovská oblasť – 10 účastníkov, 3. miesto

- 1949 – 50 III. trieda Liptovská oblasť – 10 účastníkov, 1. miesto a postup do Okresného preboru

- 1951 – 52 Okresný prebor – 10 účastníkov, 4. miesto

- 1952 – 53 Okresný prebor – 10 účastníkov, 8. miesto

- 1953 – 54 Okresný prebor – 10 účastníkov, 6. miesto

- 1954 – 55 Okresný prebor – 10 účastníkov, 4. miesto

Obr. 2 Aj takto sa kedysi chodievalo na zápasy. (Tentoraz sa ide do Kráľovej Lehoty. Pri týchto túrach bol vždy mužom na mieste Vlado Kubín-Turiansky. Bezpečne ovládal cestnú premávku – i dopravné predpisy).

Toto umiestnenie stačilo na postup do medziokresnej súťaže Mikuláš – Ružomberok – Hrádok, ktorá sa v tomto futbalovom ročníku vytvorila a do ktorej z každého Okresného preboru postupovali po 4 mužstvá.

V tomto období vznikla telovýchovná jednota ( TJ Tatran Okoličné ) a v nej aj ďalšie oddiely a to:

- stolnotenisový,

- volejbalový

- oddiel ľadového hokeja.

Činnosť všetkých oddielov TJ bola zabezpečovaná z členských príspevkov, sponzorských darov, kultúrno – spoločenskou činnosťou. (Napríklad: divadelné predstavenia, tanečné zábavy, spoločenské plesy, športové výlety a priateľské stretnutia s mužstvami vyšších súťaží a dotáciami telovýchovných orgánov).


Prvé generačné zmeny

V tomto období dochádza i ku generačnej výmene vo vedení TJ. Niektorí naši starší odchádzajú, prichádzajú mladší, ktorí pokračujú v ich diele.

Z funkcií odchádzajú V. Kubín st., Martin Zelina, Martin Tekel, Martin Jačala, Dušan Porubiak, Vlado Koreň, Dušan Devečka, E. Vrlíková, A. Révajová, M. Bobríková a niektorí ďalší.

Na ich miesta ku starším, osvedčeným ako M. Husárik, J. Tekel, P. Bratko, V. Adamčík nastupuje nová funkcionárska generácia a to hlavne Vladimír Konvit, K. Kazár, Milan Janek, Ján Tekel, Daniel Devečka, J. Bobrík, V. Sedliak, J. Moravčík, Peter Vrlík a ďalší, väčšina ktorých s ostatnými ďalšími mladšími tvorili dobrý funkcionársky základ telovýchovnej jednoty.

Dominujúcim športom i naďalej ostal futbal. „A“ mužstvo za celé toto obdobie so striedavými úspechmi hralo medziokresnú súťaž, okresný prebor, alebo I. B triedu takto:

- 1956 – 57 medziokresná súťaž – 12 účastníkov, 2. miesto – postup do I. B triedy,

- 1957 – 58 I. B trieda,

- 1959 – 60 I. B trieda – 12 účastníkov, 10 miesto – zostup do II. triedy,

- 1961 – 62 II. trieda,

- 1962 – 68 I. B trieda so striedavými úspechmi a zostup do II. triedy,

- 1968 – 78 II. trieda,

- 1978 postup do I. B triedy,

- 1978 – 87 I. B trieda,

- 1987 – 88 postup do I. A triedy skupiny B,

- 1988 – 96 I. trieda

- 1996 – 2006 postup do III. ligy stred,

- 2006 – postup do II. ligy – Východ,


Nová etapa fungovania TJ

V roku 1970 zaniká Okoličné ako samostatná obec a stáva sa časťou mesta Liptovský Mikuláš.

Týmto činom vznikajú nové podmienky aj pre rozvoj TJ. Vybudovaním mliekarenského závodu zaniklo staré ihrisko na Pšaninách. Plánovaná výstavba sídliska Podbreziny na Prielohách dala podnet v tomto priestore vybudovať nový športový areál.

Vďaka organizačným schopnostiam vedenia TJ, obetavosti a zápalu členov i ostatných občanov vzniklo dielo, ktoré sa stalo pamätníkom svojej doby a príkladom obetavosti a nadšenia pre okoličiansky šport. Tu treba menovite vyzdvihnúť prácu Milana Janeka, Jána Kazára, Vladimíra Konvita, Jána Tekela ako aj ostatných nemenovaných členov za ich príkladnú a obetavú prácu.


Novodobá história

Koncom 80. tych rokov a začiatkom 90. tych rokov dochádza k výraznejšiemu posilňovaniu funkcionárskeho aktívu novými členmi. Vo funkciách začínajú pracovať Jozef Sališ, Braňislav Konvit, Imrich Adzima, Jozef Tekel ml., Jozef Laučík, Miloš Slabej, Vladimír Nemec ml., Jarmila Nahálková a ďalší.

Pôsobenie družstiev vo vyšších súťažiach a neustále zvyšovanie náročnosti na materiálne vybavenie si vyžaduje sústavné vyššie finančné náklady. Táto skutočnosť núti vedenie klubu hľadať nové zdroje na krytie nákladov, pretože zisk z prevádzky reštaurácie a ubytovacej časti už nepostačuje. Z tohto dôvodu vedenie klubu hľadá v nových ekonomických podmienkach nové zdroje príjmov. To sa podarilo angažovaním sponzorov z radov miestnych podnikateľských subjektov.


Vstup sponzorov

Hlavnými sponzormi sa v tomto období stávajú firmy VERIMEX a VEREX, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili ďalšie smerovanie TJ a futbalu zvlášť. Firma VEREX začína prevádzkovať Športhotel Tatran, čím umožňuje funkcionárom futbalového oddielu viac času venovať športovej činnosti.

Začína fáza prípravy o dosiahnutie postupu do 3. ligy. Formuje sa nový orgán – Správna rada FO. Predsedom Správnej rady sa stáva Ing. Milan Mikušiak, ktorý vnáša do okoličianského futbalu nové vývojové smery a trendy a ako ukáže čas, sú opodstatnené a správne.

Predsedom TJ v tomto období je Ing. Jozef Sališ, ktorý je v tejto funkcii až do transformácie TJ na Futbalový klub v. r. 2003. Predsedom FO je bývalý predseda TJ Milan Janek, ktorý v tejto funkcii dlhodobo pracuje až do roku 2000.

Milan Janek počas svojho funkcionárskeho pôsobenia v Tatrane zohral jednu z najdôležitejších úloh pri rozvoji TJ a hlavne futbalu. Bol dušou a motorom všetkého diania a takmer celý svoj život zasvätil práci v Tatrane. Viedol ho po organizačnej aj športovej stránke a pod jeho vedením ako predsedu FO, Tatran dosiahol úspech – postup do 3. ligy. V marci roku 2002 zo zdravotných dôvodov je nútený opustiť klub a na jeseň toho istého roku nás navždy opustil.


Postup do III. ligy

V ročníku 1995-96 postup do 3. ligy uniká A – mužstvu Tatranu len o vlások, kedy po vynikajúcej jari skončilo na 2. mieste za postupujúcimi Žabokrekami.

Hneď v nasledujúcej sezóne sa však tento cieľ podarilo naplniť pod vedením trénera Štefana Melúcha, ktorý viedol mužstvo Tatranu aj v predchádzajúcich rokoch.


Zmena názvu

Ide o veľmi zložité vývojové obdobie, keď okrem iného v názve TJ zaniká pôvodný názov Okoličné a TJ sa stáva občianskym združením mestského typu s prijatím názvu: TJ Tatran Liptovský Mikuláš. Táto zmena sa dotkla viacerých, hlavne starších členov TJ, a nie všetci ju prijali pozitívne. Avšak realita ďalšieho vývoja potvrdila správnosť rozhodnutia, keď odmenou za chvíľkovú trpezlivosť bolo skutočnosť, že Tatran sa stal rozhodujúcim článkom vo futbalovom dianí v meste i v okrese Liptovský Mikuláš.


Vstup Vojenskej akadémie do futbalového oddielu

Následne dochádza k vytvoreniu spoločného futbalového oddielu s Vojenskou Akadémiou Liptovský Mikuláš. Toto spojenie prináša výraznú pomoc hlavne po materiálnej, personálnej a športovej oblasti. Počas celého obdobia Vojenskej Akadémie zabezpečuje dopravu a poskytuje svoje telovýchovné zariadenia na prípravu a regeneráciu hráčov.


Podpora mesta

Od postupu A – mužstva do 3. ligy sa na fungovaní TJ a hlavne futbalu začína výraznejším spôsobom podieľať aj Mesto Liptovský Mikuláš, keď mestská samospráva uznala Tatran za rozhodujúci futbalový subjekt na území mesta.

Zastupiteľstvo od tohto obdobia pravidelne zahŕňa do mestského rozpočtu príspevok na činnosť mládežníckych mužstiev Tatranu a na materiálny rozvoj športovísk slúžiacich pre futbal.

V tomto období dochádza za pomoci Mesta k ďalšiemu rozširovaniu materiálnej základne tak, ako to vyžaduje účinkovanie mužstva v 3 lige. Buduje sa krytá tribúna, ktorá je dokončená do začiatku súťaže. Na výstavbe tribúny členovia TJ odpracovali veľké množstvo brigádnických hodín.

Obr. 7 Výstavba tribúny

V rámci zvyšovania úrovne vybavenosti štadióna boli sponzorsky realizované firmou Zdroj Verex nové moderné striedačky, elektronická časomiera, miestnosť V.I.P. a spoločne s firmou ISO aj sponzorská tribúnka.< Späť
prevádzkovateľ stránky | 2006 © futbalovekluby.sk | webdesign © bart.sk
Ján Mucha podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Marek Hamšík podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Plastic People podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis ČŽŠ